Thông tư số 35/2023/TT-BTC:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch


Ngày 31/5/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 35/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch.

Mời độc giả xem toàn văn Thông tư số 35/2023/TT-BTC