Thông tư số 28/2023/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng


Ngày 12/5/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 28/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

Mời độc giả xem toàn văn Thông tư số 28/2023/TT-BTC.