Thông tư số 34/2023/TT-BTC:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường


Ngày 31/5/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Mời độc giả xem toàn văn Thông tư số 34/2023/TT-BTC