Thông tư số 27/2023/TT-BTC:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng


Ngày 12/5/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 27/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

Mời độc giả xem toàn văn Thông tư số 27/2023/TT-BTC.