Nghị định số 86/2019/NĐ-CP

Quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài


Ngày 15/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2019/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư gồm 05 điều, quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đối tượng áp dụng bao gồm: Tổ chức tín dụng; Chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Tổ chức cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Bên cạnh đó, quy định về mức vốn pháp định đối với Quỹ tín dụng nhân dân được quy định như sau: 0,5 tỷ đồng đối với Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã, một thị trấn; 01 tỷ đồng đối với Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một phường; Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn liên xã, liên xã phường, liên phường.

Đối với một số các loại hình khác thì vẫn giữ nguyên mức vốn pháp định như: Chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 15 triệu USD; Công ty tài chính là 500 tỷ đồng; Công ty cho thuê tài chính là 150 tỷ đồng.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15/1/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị định số 86/2019/NĐ-CP.