Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước


(Tài chính) Ngày 23/10, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 147/2013/TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

Để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý ngân sách nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 147-2013-TT-BTC.doc