Thông tư số 35/2022/TT-BTC:

Quy định về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ


Ngày 16/06/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 35/2022/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định.