Quy định về chuyển xếp lương đối với lái xe

Luật sư Trần Văn Toàn, VPLS Khánh Hưng – Đoàn luật sư Hà Nội

(Tài chính) Ông Nguyễn Trung Khương (trungkhuong2378@...) làm lái xe tại một đơn vị sự nghiệp theo hợp đồng lao động từ năm 2010, được xếp lương bậc 1/12, hệ số 2,05. Năm 2012, ông được nâng bậc 2/12, hệ số 2,23.

Tháng 12/2013, đơn vị đã áp dụng Thông tư số 02/2007/TT-BNV để chuyển xếp lại lương cho ông Khương vào bảng lương công nhân lái xe B.12.2 bậc 1/4 hệ số 2,35 và thời hạn nâng lương được tính từ năm 2012. Tuy nhiên, ông Khương tham khảo Thông tư số 31/2008/TT-LĐTBXH ngày 22/12/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ lao động, tiền lương đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ được chuyển đổi từ các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập theo Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ thì thấy quy định chuyển xếp lương có sự khác biệt. Ông Khương hỏi, cách chuyển xếp lương của đơn vị ông như vậy có đúng không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề ông Khương thắc mắc như sau:

Xếp lương lái xe theo bảng lương hành chính

Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp quy định, lái xe là loại công việc được thực hiện theo chế độ hợp đồng trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp Nhà nước.

Theo điểm 4 Mục II Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, thì người thực hiện chế độ hợp đồng tại đơn vị sự nghiệp công lập được áp dụng bảng lương hành chính do Nhà nước quy định để xếp lương theo ngạch; được nâng bậc lương theo thâm niên quy định; được hưởng các chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…

Bảng 4: Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (dưới đây gọi tắt là Bảng 4) quy định ngạch nhân viên lái xe cơ quan có 12 bậc. Bậc 1 hệ số 2,05; Bậc 2 hệ số 2,23; Bậc 3 hệ số 2,41…Bậc 12 hệ số 4,03.

Xếp lương lái xe theo bảng lương doanh nghiệp nhà nước

Bảng 12: Bảng lương công nhân lái xe, ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước, ở Mục 2 (dưới đây gọi tắt là Bảng 12) quy định thang lương 4 bậc đối với công nhân lái xe tải, xe cẩu từ 3,5 tấn đến dưới 7,5 tấn, xe khách từ 20 ghế đến dưới 40 ghế. Bậc 1 hệ số 2,35. Bậc 2 hệ số 2,76. Bậc 3 hệ số 3,25. Bậc 4 hệ số 3,82.

Việc chuyển xếp lương theo Thông tư 31/2008/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 31/2008/TT-BLĐTBXH ngày 22/12/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ lao động, tiền lương đối với doanh nghiệp nghiên cứu khoa học và công nghệ được chuyển đổi từ các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập theo Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ, bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và Công ty cổ phần. Đối tượng áp dụng là những người làm việc tại các doanh nghiệp khoa học và công nghệ đó.

Điểm b.2.7, Khoản 1, Mục III Thông tư này quy định, đối với công nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh xếp lương theo bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP khi chuyển xếp lương theo thang lương, bảng lương công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP thì căn cứ vào công việc được giao, chức danh, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân, công ty tổ chức kiểm tra trình độ tay nghề. Người lao động đạt bậc thợ của nghề nào thì xếp vào bậc lương của nghề đó theo các thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định.

Đối với nhân viên lái xe cơ quan xếp lương theo bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (bảng 4) thì chuyển xếp vào bảng lương công nhân lái xe (bảng 12) của nhóm xe con, xe tắc xi, xe tải, xe cẩu dưới 3,5 tấn, xe khách dưới 20 ghế như sau:

Bậc 1 cũ xếp vào bậc 1 mới; bậc 2 và bậc 3 cũ xếp vào bậc 2 mới; bậc 4, bậc 5, bậc 6 xếp vào bậc 3 mới; bậc 7, bậc 8, bậc 9, bậc 10, bậc 11, bậc 12 xếp vào bậc 4 mới.

Trường hợp xếp vào bậc 4 mới, nếu hệ số bậc lương mới thấp hơn hệ số bậc lương cũ thì được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu.

Trường hợp ông Nguyễn Trung Khương là lái xe tại 1 đơn vị sự nghiệp Nhà nước, theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, thì thuộc đối tượng xếp lương theo thang lương lái xe cơ quan tại Bảng 4, ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Theo Thông tư số 31/2008/TT-BLĐTBXH, việc chuyển xếp lương từ thang lương lái xe cơ quan 12 bậc tại Bảng 4, ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP sang thang lương 4 bậc ở mục 2, Bảng 12, ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP được thực hiện khi các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập chuyển đổi thành doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Nếu đơn vị sự nghiệp công lập nơi ông Khương làm việc là tổ chức nghiên cứu và phát triển công nghệ mà chuyển đổi thành doanh nghiệp khoa học công nghệ thì việc chuyển xếp lương đối với lái xe phải thực hiện đúng quy định tại Điểm b.2.7 Khoản 1, Mục III Thông tư này.

Nếu đơn vị sự nghiệp công lập nơi ông Khương công tác vận dụng chuyển xếp lương cho lái xe cơ quan từ thang lương 12 bậc tại Bảng 4, ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP sang thang lương 4 bậc ở mục 2, Bảng 12, ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP thì phải vận dụng cách chuyển xếp lương theo quy định tại Điểm b.2.7 Khoản 1, Mục III Thông tư 31/2008/TT-BLĐTBXH.

Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức. Phạm vi, đối tượng áp dụng Thông tư này là công chức, viên chức đã được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. Cách xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại được thực hiện trong phạm vi các bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. Theo Luật sư, việc áp dụng cách xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại tại Thông tư số 02/2007/TT-BNV để chuyển xếp lương cho lái xe cơ quan từ thang lương 12 bậc tại Bảng 4, ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP sang thang lương 4 bậc ở mục 2, Bảng 12, ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP là không phù hợp.