Quy định về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Theo chinhphu.vn

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải được các bên thỏa thuận và quy định cụ thể trong hợp đồng về các trường hợp được điều chỉnh giá, thủ tục, trình tự, thời gian, phạm vi, điều kiện điều chỉnh, phương pháp và căn cứ điều chỉnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet
Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet

Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên đang thẩm định điều chỉnh phát sinh công trình xây dựng giao thông A do UBND huyện làm chủ đầu tư (công trình đã phê duyệt bản vẽ thi công và lựa chọn được nhà thầu đang tổ chức thi công). Trong quá trình thi công do thay đổi thiết kế (điều chỉnh thiết kế được cấp có thẩm quyền là chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương bằng văn bản) dẫn tới một số khối lượng giảm.

Đại diện đơn vị, ông Lê Nam Sơn hỏi, đối với khối lượng giảm (khối lượng không thi công) thì đơn giá lập dự toán điều chỉnh xác định như thế nào (lấy khối lượng giảm nhân với đơn giá trong hợp đồng hay là với đơn giá được phê duyệt ban đầu, hay đơn giá tại thời điểm điều chỉnh)?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Hợp đồng xây dựng chỉ được điều chỉnh giá trong các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 143 Luật Xây dựng.

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo Điều 3 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải được các bên thỏa thuận và quy định cụ thể trong hợp đồng về các trường hợp được điều chỉnh giá, thủ tục, trình tự, thời gian, phạm vi, điều kiện điều chỉnh, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng.

Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với loại giá hợp đồng, tính chất công việc của hợp đồng.

Các nội dung khác (nếu có) mà các bên thỏa thuận được điều chỉnh trong hợp đồng không được trái với những quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.