Quyết định số 2330/QĐ-BTC:

Quy định về hao mòn tài sản cố định vô hình tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính


Ngày 12/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2330/QĐ-BTC quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính.

Theo Quyết định, danh mục tài sản cố định vô hình được quy định thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn gồm có:

- Quyền tác giả và quyền liên quan đến tác giả;

- Quyền sở hữu công nghiệp;

- Phần mềm ứng dụng;

- Tài sản cố định vô hình khác...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính 2018. Bãi bỏ Quyết định số 1940/QĐ-BTC ngày 24/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2330/QĐ-BTC.