Quy định về hoạt động quản lý nợ của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

(Tài chính) Ngày 9/12, Chính phủ ban hành Nghị định số 206/2013/NĐ-CP quy định về hoạt động về quản lý nợ của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo quy định, các doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế quản lý nợ (bao gồm các khoản nợ phải thu, nợ phải trả); xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân (Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên (Chủ tịch công ty), Tổng giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng, cá nhân khác có liên quan) trong việc theo dõi, thu hồi, thanh toán các khoản nợ; đối chiếu xác nhận, phân loại nợ, đôn đốc thu hồi và chủ động xử lý nợ tồn đọng theo quy định của Nghị định này.

Mời download nội dung Nghị định: Nghi dinh so 206-2013-ND-CP.doc