Quyết định số 1013/QĐ-TTg:

Quy định về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội


Ngày 6/6/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1013/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại ngân hàng chính sách xã hội theo quy định tại nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ .

Theo đó, lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 4,8%/năm (0,4%/tháng). Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay...

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây:quyet_dinh_1013-2016-qd-ttg_FTBE.doc