Nghị định số 111/2015/NĐ-CP:

Quy định về phát triển công nghiệp hỗ trợ


Ngày 3/11/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ, văn bản có hiệu lực ngày 1/1/2016.

Theo đó, tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được tài trợ từ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, hỗ trợ từ các Quỹ, nguồn kinh phí khác dành cho nghiên cứu, phát triển và đào tạo.

Mời xem nội dung cụ thể: nghi_dinh_111-2015-nd-cp_HLJG.pdf