Nghị định số 53/2020/NĐ-CP:

Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải


Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020 của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị định số 53/2020/NĐ-CP.