Thông tư 81/2019/TT-BTC:

Quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan


Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 81/2019/TT-BTC quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Thông tư này quy định thu thập, xử lý, quản lý, sử dụng thông tin quản lý rủi ro; đánh giá việc tuân thủ pháp luật của người khai hải quan; Phân loại mức độ rủi ro người khai hải quan và các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; Áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư 81/2019/TT-BTC.