Thông tư số 24/2019/TT-NHNN:

Quy định về tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng


Thông tư số 24/2019/TT-NHNN ngày 28/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước quy định về tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng.

Thông tư này quy định về tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung) bao gồm: Ngân hàng thương mại;  Ngân hàng hợp tác xã;  Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/01/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 24/2019/TT-NHNN.