Thông tư số 23/2020/TT-BTC:

Quy định về tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước


Thông tư số 23/2020/TT-BTC ngày 13/04/2020 quy định về tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 23/2020/TT-BTC.