Thông tư 319/2016/TT-BTC:

Quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017

Ngày 13/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 319/2016/TT-BTC quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017.

Theo Thông tư, đến hết 31/01/2017, số dư dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 không được chi tiếp, trừ các trường hợp sau:

Số dư dự toán các trường hợp được chuyển sang năm sau chi tiếp gồm:

- Kinh phí chi thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp công tự chủ tài chính; kinh phí đảm bảo hoạt động của Kho bạc Nhà nước từ nguồn thu nghiệp vụ; kinh phí giao tự chủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ nguồn thu phí, lệ phí chứng khoán; kinh phí được trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí chưa chi;

- Kinh phí giao tự chủ của các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ; kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan theo Thông tư cũng được chuyển sang năm sau chi tiếp;

- Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở; kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, kinh phí khám chữa bệnh cho người nghèo và kinh phí bảo trợ xã hội được tiếp tục sử dụng theo chế độ quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành;

- Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ;

- Kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu được giao bổ sung trong năm 2016.

- Kinh phí cải cách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp; kinh phí khám chũa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, kinh phí bảo trợ xã hội.

Số dư dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản, vốn trái phiếu Chính phủ gồm: Vốn đầu tư các dự án được giao bổ sung sau 30/06/2016 và vốn đầu tư các dự án đặc thù được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài sang 2017.

Thông tư cũng quy định cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho chi tiếp vào năm 2017 đối với số dư dự toán kinh phí ngân sách sau: Khoản dự toán được giao bổ sung sau ngày 30/6/2016; kinh phí khắc phục thiên tai, dịch bệnh; vốn đối ứng dự án ODA, viện trợ không hoàn lại; chi mua bù hàng dự trữ quốc gia; chi mua sắm trang thiết bị được ký trước ngày 31/12/2016; kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản pháp luật và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chỉ được thanh toán khi có nghiệm thu sản phẩm.

Các khoản vốn viện trợ không hoàn lại đã xác định được nhiệm vụ chi cụ thể.

Việc xử lý chuyển nguồn đối với số dư dự toán tại cấp ngân sách, dự toán chi bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới; xử lý số dư tạm ứng, số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách và thủ tục xét chuyển, theo Thông tư 319 thì thực hiện theo quy định hiện hành.

Thông tư có hiệu lực từ 13/12/2016 và bãi bỏ điểm b khoản 3 mục I Thông tư 108/2008/TT-BTC.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 319/2016/TT-BTC.