Rà soát quy định triển khai thực hiện Luật Phí và lệ phí

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bộ Tài chính cho biết, để triển khai thực hiện Luật Phí và lệ phí, các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí phải được ban hành trước ngày 1/11/2016 để bảo đảm có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Từ 1/1/2017, phí sử dụng đường bộ sẽ chuyển sang giá dịch vụ sử dụng đường bộ ở các dự án đầu tư xây dựng đường bộ theo hình thức đối tác công- tư (PPP).
Từ 1/1/2017, phí sử dụng đường bộ sẽ chuyển sang giá dịch vụ sử dụng đường bộ ở các dự án đầu tư xây dựng đường bộ theo hình thức đối tác công- tư (PPP).

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương nhằm thực hiện Chỉ thị số 14/CT- TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí.

Tại văn bản này Bộ Tài chính cho biết, kể từ 1/1/2017, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định về phí và lệ phí sẽ hết hiệu lực. Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật hiện hành, các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí phải được ban hành trước ngày 1/11/2016 để bảo đảm có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị, các bộ khẩn trương rà soát, xây dựng Đề án thu phí, lệ phí và phối hợp với Bộ Tài chính để Bộ Tài chính rà soát, thẩm định, gửi xin ý kiến, tổng hợp hoàn chỉnh theo quy trình và ký ban hành các văn bản quy định về phí, lệ phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí, trước ngày 1/11/2016.

Các địa phương khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đề xuất, trình UBND tỉnh để trình HĐND cùng cấp ban hành các văn bản quy định về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Phí và lệ phí, trước ngày 01/11/2016.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng lưu ý, căn cứ các quy định hiện hành, kể từ ngày 01/01/2017 số phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện phải nộp vào NSNN, trường hợp cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí thì được khấu trừ, phần còn lại nộp NSNN; số lệ phí thu được phải nộp toàn bộ vào NSNN.

Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do NSNN bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi NSNN theo quy định của pháp luật.

Theo đó, các văn bản quy định tỷ lệ để lại một phần số phí, lệ phí thu được mà không còn phù hợp với Luật Phí và lệ phí phải được sửa đổi hoặc thay thế. Vì vậy, đối với trường hợp tổ chức thu phí, lệ phí phải nộp toàn bộ số tiền thu được vào NSNN theo quy định của Luật Phí và lệ phí, tổ chức thu cần căn cứ vào dự kiến số thu phí, lệ phí trong năm, xây dựng dự toán chi phí cần thiết cho việc thu phí, lệ phí để tổng hợp vào dự toán năm 2017 của bộ, ngành, địa phương (trong tháng 7 - 8/2016) để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; tránh trường hợp phải điều chỉnh dự toán sau khi cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt, sẽ phức tạp và không có nguồn kinh phí kịp thời cho hoạt động của đơn vị thu phí, lệ phí.

Đối với các khoản phí có tên trong Danh mục phí, lệ phí kèm theo Pháp lệnh Phí và lệ phí, nay chuyển sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá thì từ ngày 01/01/2017 sẽ không thu theo quy định của pháp luật về phí, mà được thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Cũng theo Bộ Tài chính, hiện Bộ đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá, trong đó có quy định về thẩm quyền và hình thức định giá đối với 17 sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá.

Dự kiến, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ trong tháng 6/2016 và có hiệu lực thi hành cùng thời điểm hiệu lực thi hành của Luật Phí và lệ phí là từ 01/01/2017.

Sau khi Nghị định trên được ban hành, Bộ Tài chính đề nghị các bộ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn lập phương án giá gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, trình bộ mình ban hành quyết định giá đối với các sản phấm, dịch vụ thuộc thẩm quyền.

Đối với các loại phí chuyển sang giá thuộc thẩm quyền Bộ Tài chính, đề nghị các bộ đề xuất phương án giá gửi Bộ Tài chính để thẩm định, ban hành theo thẩm quyền; đảm bảo có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/01/2017, phù hợp với quy định của Luật Giá, Luật Phí và lệ phí.

Các địa phương chỉ đạo các đơn vị chuyên môn lập phương án giá gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, trình UBND cấp tỉnh ban hành quyết định giá đối với các sản phẩm, dịch vụ thuộc thẩm quyền, đảm bảo có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/01/2017, phù hợp với quy định của Luật.

Trước đó vào cuối tháng 1/2016, để triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí, Bộ Tài đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí đang thu theo Danh mục kèm theo Pháp lệnh Phí và lệ phí. Đồng thời, thực hiện phân loại tổ chức thu phí, lệ phí để xác định cơ chế quản lý sử dụng theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

Đến nay, Bộ Tài chính cho biết mới nhận được công văn của 12 Bộ gửi kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí. Các bộ, ngành chưa gửi kết quả rà soát các văn bản quy định về phí, lệ phí, gồm các Bộ: Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y tế. Ngoài ra còn có Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.