SCIC đạt 3.900 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Theo ĐTCK

Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cho biết, năm 2012, tất cả các chỉ tiêu kinh doanh của Tổng công ty đều vượt kế hoạch, đạt mức tăng trưởng cao so với năm 2011.

Trong đó, tổng lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.500 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2011; lợi nhuận sau thuế đạt gần 3.900 tỷ đồng, tăng 30%; nộp ngân sách hơn 600 tỷ đồng (không tính khoản thu cổ tức 2.100 tỷ đồng đã nộp thuế trước khi chuyển về SCIC), tăng 83%. SCIC có tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước bình quân đạt 22%, tăng 32%. Danh mục đầu tưcủa Tổng công ty tại thời điểm 31/12/2012 có giá trị sổ sách đạt khoảng 14.000 tỷ đồng, giá thị trường ước đạt 50.000 tỷ đồng.

Mới đây, Hội đồng Thành viên SCIC đã ra quyết định thành lập công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC). Công ty có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, thực hiện đồng thời 2 chức năng chính là đầu tư tài chính và đầu tư dự án. Với việc thành lập SIC, SCIC sẽ tách bạch công tác đầu tư với công tác quản lý vốn, công tác chuyên môn khác của các ban chức năng đang thực hiện hiện nay tại SCIC.