Sẽ bổ sung các quy định kiểm soát hoạt động tổ chức kinh doanh chứng khoán

Hải An

Trong thời gian qua, việc thực hiện tái cấu trúc các tổ chức kinh doanh chứng khoán đã góp phần làm lành mạnh hóa hoạt động và tình hình tài chính của các tổ chức kinh doanh chứng khoán. Tuy nhiên, hiện nay do quy mô, phạm vi hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán ngày càng được nâng cao, các sản phẩm, dịch vụ ngày càng phức tạp, do vậy, cần sửa đổi, bổ sung các quy định pháp lý phù hợp.

Hiện nay phạm vi hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán ngày càng được mở rộng
Hiện nay phạm vi hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán ngày càng được mở rộng

Hướng tới mục tiêu xác định một cách chính xác hơn tỷ lệ an toàn tài chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán, thực hiện chính xác hơn việc phân loại tổ chức này và áp dụng các biện pháp cơ cấu lại phù hợp hơn theo Đề án Cơ cấu lại thị trường chứng khoán (TTCK) và thị trường bảo hiểm đến 2020 và định hướng đến 2025, mới đây, Bộ Tài chính đã công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư Quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Dự thảo Thông tư nêu rõ các chỉ tiêu về vốn khả dụng; các khoản giảm trừ khỏi vốn khả dụng của công ty chứng khoán, của công ty quản lý quỹ; các khoản tăng thêm của vốn khả dụng; các giá trị rủi ro hoạt động; Chế độ báo cáo về tỷ lệ vốn khả dụng của các tổ chức kinh doanh chứng khoán...

Nội dung đáng chú ý là dự thảo Thông tư quy định rõ các trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng kiểm soát và kiểm soát đặc biệt. Theo đó, tổ chức kinh doanh chứng khoán bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt trong các trường hợp sau: Tỷ lệ vốn khả dụng do công ty tự tính hoặc đã được soát xét, kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận dưới 120%; hoặc không khắc phục được tình trạng kiểm soát trong thời hạn mười hai tháng quy định nêu trên; Không thực hiện báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong hai kỳ báo cáo liên tiếp.

Thời hạn kiểm soát đặc biệt không quá 4 tháng, kể từ ngày tổ chức kinh doanh chứng khoán bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét đưa tổ chức kinh doanh chứng khoán ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt khi tỷ lệ vốn khả dụng đạt từ 180% trở lên trong 3 tháng liên tục…

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế và đại diện cơ quan quản lý, việc sửa đổi, bổ sung các quy định mới sẽ giúp tăng cường năng lực quản trị rủi ro cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán trên cở sở thực trạng TTCK Việt Nam và thông lệ quốc tế. Theo đó, những công ty chứng khoán có tiềm lực tài chính mạnh, năng lực quản trị rủi ro tốt được mở rộng hoạt động kinh doanh, hỗ trợ phát triển; còn những công ty chứng khoán yếu bị hạn chế hoạt động, bị thị trường đào thải.