Siết chặt kỷ luật tài chính, tăng cường bồi dưỡng nguồn thu và chống thất thu NSNN

Theo Hà Nội mới

Khởi đầu năm 2013 với việc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013 đã được Quốc hội thông qua là 816.000 tỷ đồng, đây là một thách thức mới với toàn ngành tài chính, đòi hỏi Ngành phải có giải pháp quyết liệt để thực hiện, bởi kinh tế năm nay dự báo tiếp tục phải đương đầu với nhiều thách thức.

Siết chặt kỷ luật tài chính, tăng cường bồi dưỡng nguồn thu và chống thất thu NSNN
Năm 2013, Bộ Tài chính sẽ áp dụng nhiều giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước. Ảnh: Thanh Hải

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2012, Ngành đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung rà soát, điều chỉnh chính sách thu phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu thực tế, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN, khuyến khích xuất khẩu, từ đó giúp DN đóng góp tích cực nguồn thu. Bên cạnh việc nỗ lực cải cách, hiện đại hóa thủ tục hành chính thuế, hải quan thông qua việc đẩy mạnh triển khai thủ tục hải quan điện tử và quy trình nộp thuế qua internet, việc thực hiện có hiệu quả dự án hiện đại hóa phối hợp thu NSNN giữa các hệ thống Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước cũng được tích cực triển khai. Những nỗ lực này đã giúp giảm thiểu thời gian, thủ tục nộp thuế và được cộng đồng DN đánh giá cao. 

Song song với cải cách thủ tục hành chính, việc triển khai các gói giải pháp giãn, giảm, miễn thuế của Chính phủ được ngành triển khai kịp thời nhằm hỗ trợ cộng đồng DN. Hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế lẽ ra phải nộp vào NSNN đã được để lại DN, tạo thêm nguồn vốn lưu động hỗ trợ DN duy trì và từng bước khôi phục hoạt động SXKD. Những biện pháp nhằm khai thác hiệu quả các nguồn thu và chống thất thu cũng được chú trọng thực hiện, bảo đảm thu đúng, thu đủ tiền thuế. 

Năm 2013, dự toán NSNN được Quốc hội thông qua với tổng thu là 816.000 tỷ đồng. Tổng số chi cân đối NSNN là 978.000 tỷ đồng. Mức bội chi NSNN là 162.000 tỷ đồng, tương đương 4,8% GDP. Để hoàn thành dự toán NSNN năm 2013, ngành Tài chính sẽ phải tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, thận trọng, cơ cấu lại các khoản thu, chi, phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế, phí, lệ phí theo hướng giảm dần nghĩa vụ đóng góp của DN và người dân, bảo đảm nguồn thu trên cơ sở tăng trưởng kinh tế và thu nhập của các tầng lớp nhân dân. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật về quản lý tài chính, đặc biệt là đối với các khoản chi. Đối với chi thường xuyên sẽ được thực hiện theo hướng triệt để tiết kiệm, nhất là các khoản chi tổ chức lễ hội, hội nghị, mua xe công, chi phí công tác trong và nước ngoài. Năm 2013, sẽ ưu tiên các khoản chi cho nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Theo chủ trương của Bộ Tài chính, ngành Thuế, Hải quan sẽ tăng cường các giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, tăng cường bồi dưỡng nguồn thu thông qua việc triển khai hiệu quả các chính sách giãn, giảm thuế, qua đó hỗ trợ người dân và DN vượt qua khó khăn. Kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, hạn chế nợ đọng và chống thất thu thuế, bảo đảm chủ động cân đối thu - chi, góp phần hoàn thành nhiệm vụ.


Siết chặt kỷ luật tài chính, tăng cường bồi dưỡng nguồn thu và chống thất thu NSNN là những giải pháp chính sẽ được Bộ Tài chính thực hiện nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.