Số liệu tài chính 8 tháng đầu năm 2014


1. Chỉ số giá - CPI
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,22% so với tháng trước. So với cùng kỳ, CPI tháng 8 tăng 4,31% là mức tăng thấp nhất so với mức tăng cùng kỳ một số năm gần đây, bình quân 8 tháng tăng 4,73% . Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thực hiện trong 8 tháng đầu năm ước đạt 7,9 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

2.  Về dự toán thu NSNN:

a. Tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 8 ước đạt 58,83 nghìn tỷ đồng, trong đó:

- Thu nội địa: ước đạt 34,5 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 16,5 nghìn tỷ đồng (32,3%) so với tháng trước, nguyên nhân chủ yếu do một số khoản thu phát sinh trong quý II/2014 phải kê khai nộp ngân sách vào đầu quý III/2014, đã cơ bản thu xong trong tháng 7, đến tháng 8 không còn phát sinh. 

- Thu từ dầu thô: ước đạt 8,8 nghìn tỷ đồng. Trong tháng 8, giá dầu thô trên thị trường thế giới có xu hướng giảm nhẹ, tuy nhiên vẫn duy trì ở mức cao, nhờ đó giá dầu thô thanh toán của Việt Nam trong tháng xoay quanh mức 112,5 USD/thùng, tăng 14,5 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán.

- Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: ước đạt 14,93 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở: tổng số thu đạt 19,93 nghìn tỷ đồng, hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 5000 tỷ đồng.

b.Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng thu NSNN thực hiện ước đạt 576,9 nghìn tỷ đồng, bằng 73,7% dự toán, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó:

- Thu nội địa:  ước đạt 389,28 nghìn tỷ đồng, bằng 72,2% dự toán, tăng 21,3% so với  cùng kỳ năm 2013 (không kể tiền sử dụng đất, bằng 72,3% dự toán, tăng 19,8%). Nhiều khoản thu quan trọng tiến độ đạt khá so với dự toán và cùng kỳ năm trước, như: thu từ khu vực nhà nước đạt 70,8% dự toán, tăng 37,2% so với cùng kỳ, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 71,8% dự toán, tăng 10,8% so với cùng kỳ, thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 75,2% dự toán, tăng 16,7% so với cùng kỳ.   

- Thu về dầu thô: ước đạt 72,77 nghìn tỷ đồng, bằng 85,4% dự toán, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2013.

- Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: ước đạt 112,22 nghìn tỷ đồng, bằng 72,9% dự toán, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2013, trên cơ sở: tổng số thu ước đạt 163,9 nghìn tỷ đồng, bằng 73,2% dự toán, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2013; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 51,68 nghìn tỷ đồng.

3. Về chi NSNN:

 Tổng chi NSNN tháng 8 ước đạt 85,98 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 8 tháng ước đạt 681,28 nghìn tỷ đồng, đạt 67,7% dự toán, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: tháng 8 ước đạt 17,46 nghìn tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước đạt 120,69 nghìn tỷ đồng, bằng 74% dự toán, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó, NSNN đã thực hiện cấp bù lãi suất tín dụng nhà nước đạt 73,4% dự toán; chi bổ sung dự trữ quốc gia đạt 69,1% dự toán.... Riêng về chi đầu tư XDCB, đến hết tháng 8/2014, vốn đầu tư thuộc NSNN đã thông báo đến các chủ đầu tư đạt 70,8% dự toán, vốn giải ngân đạt 68% dự toán (cùng kỳ năm 2013 đạt 60,3%); vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân đạt xấp xỉ 70,5% kế hoạch (cùng kỳ năm 2013 đạt 65%).

- Chi trả nợ và viện trợ: tháng 8 ước đạt 11,12 nghìn tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước đạt 83,84 nghìn tỷ đồng, bằng 69,9% dự toán, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2013, đảm bảo thanh toán đầy đủ và kịp thời các khoản nợ đến hạn.

- Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh,  quản lý hành chính: tháng 8 ước đạt 57,39 nghìn tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước đạt 476,75 nghìn tỷ đồng, bằng 67,7% dự toán, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2013.

4. Tình hinh cân đối ngân sách:  

Bội chi NSNN tháng 8 ước 27,15 nghìn tỷ đồng; lũy kế 8 tháng đầu năm ước 104,38 nghìn tỷ đồng, bằng 46,6% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

5. Tình hình huy động vốn cho NSNN:

Trong tháng 8/2014 (tính đến ngày 27/8/2014), Kho bạc Nhà nước huy động trái phiếu Chính phủ đạt tổng số 16.090 tỷ đồng. Luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 27/8/2014, KBNN huy động được 192.773,3 tỷ đồng, đạt 83,9% kế hoạch Bộ giao năm 2014, bằng 141,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong tháng 8/2014, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 13 tỷ USD, nhập khẩu ước đạt 12,9 tỷ USD. Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 96,98 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2013.