VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi 566.850 tỷ đồng

(Tài chính) Theo Báo cáo của Kho bạc Nhà nước, trong 11 tháng năm 2012, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên của Ngân sách Nhà nước (NSNN) ước đạt 566.850 tỷ đồng.

Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện trên 51.800 khoản chi của 23.600 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; tạm dừng chưa thanh toán với số tiền trên 736 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định (trong đó số thực từ chối thanh toán là 31 tỷ đồng).

Riêng trong tháng 11 năm 2012, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt 65.000 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện 5.000  khoản chi của 2.200 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; từ chối chưa thanh toán với số tiền khoảng 80 tỷ đồng chưa đủ điều kiện chi theo quy định, trong đó từ chối thực 1 tỷ đồng.

Liên quan đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nướcđến hết ngày 30/11/2012, lũy kế vốn đầu tư 11 tháng năm 2012 giải ngân qua hệ thống Kho bạc Nhà nước là 178.149 tỷ đồng, đạt 83,3% so với kế hoạch vốn năm 2012 Nhà nước giao (bao gồm cả số tạm ứng). Trong đó giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 là 147.901 tỷ đồng, giải ngân vốn Trái phiếu Chính phủ là 30.248 tỷ đồng. Riêng vốn đầu tư giải ngân trong tháng 11 đạt 16.101 tỷ đồng, bằng 7,5% so với kế hoạch vốn năm 2012 Nhà nước giao.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã từ chối 110 tỷ đồng, số tiền từ chối này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán cao hơn giá trúng thầu, sai số học hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước đã có nhiều thành công trong việc huy động vốn cho NSNN và đầu tư phát triển: Kế hoạch năm 2012, Kho bạc Nhà nước được giao nhiệm vụ thực hiện huy động thông qua phát hành tín phiếu Kho bạc, Trái phiếu Chính phủ là 20.000 tỷ đồng để bù đắp bội chi NSNN. Tính từ đầu năm tới nay, Kho bạc Nhà nước huy động trái phiếu Chính phủ đạt tổng số 128.118 tỷ đồng đạt 128,1% kế hoạch ban đầu, và 91,5% kế hoạch bổ sung. Riêng tháng 11/2012, huy động Trái phiếu Chính phủ ước đạt 12.314 tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM