Thông tư số 72/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 Thông tư số 45/2014/TT-BTC


Ngày 14/10/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 72/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 Thông tư số 45/2014/TT-BTC ngày 16/4/2014 hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thông tư gồm 02 điều, sửa đổi khoản 3 Điều 6 Thông tư số 45/2014/TT-BTC ngày 16/4/2014 hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2019.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 72/2019/TT-BTC.