Thông tư số 76/2022/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 111/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính


Ngày 22/12/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 111/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 76/2022/TT-BTC