Quy định mới về hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp lĩnh vực tài chính

Quy định mới về hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp lĩnh vực tài chính

Thông tư số 11/2023/TT-BTC ngày 9/2/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính quy định cụ thể về hoạt động của Hội đồng quản lý.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 111/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 111/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính

Ngày 22/12/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 111/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách, biện pháp đổi mới tổ chức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Những chính sách này đã tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực này.
Cần giữ người giỏi trong bộ máy nhà nước để kiến tạo chính sách, phục vụ nhân dân

Cần giữ người giỏi trong bộ máy nhà nước để kiến tạo chính sách, phục vụ nhân dân

Tham gia phát biểu giải trình tại phiên chất vấn của Quốc hội về tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập sáng ngày 5/11/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, cần giữ được những người giỏi trong bộ máy nhà nước để kiến tạo chính sách, quản lý và phục vụ nhân dân tốt nhất, thúc đẩy và làm nền tảng cho sự phát triển đất nước.
Từ 31/10, lập dự toán thu, chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện thế nào?

Từ 31/10, lập dự toán thu, chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện thế nào?

Ngày 16/9/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 57/2022/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp.
Cơ chế tự chủ tài chính đối với trường đại học công lập

Cơ chế tự chủ tài chính đối với trường đại học công lập

Trong bối cảnh mới, tự chủ là xu thế tất yếu để thúc đẩy phát triển giáo dục đại học. Tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, tiếp tục đổi mới, tạo điều kiện cho các trường đại học đẩy mạnh tự chủ tài chính.
Xử lý nợ và tài sản tiếp nhận đảm bảo công khai, minh bạch

Xử lý nợ và tài sản tiếp nhận đảm bảo công khai, minh bạch

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BTC hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp (DN), đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trong đó hướng dẫn cụ thể việc xử lý nợ và tài sản đã tiếp nhận. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2022.
Quy định mới về quản lý tiền từ thu hồi, xử lý nợ và tài sản

Quy định mới về quản lý tiền từ thu hồi, xử lý nợ và tài sản

Từ ngày 1/4/2022, việc quản lý tiền từ thu hồi, xử lý nợ và tài sản thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2022/TT-BTC ngày 9/12/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp (DN), đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.