Thông tư số 34/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC


Ngày 11/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước...

Thông tư gồm 2 điều, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Một số điều được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 34/2019/TT-BTC bao gồm: Điều 9a. Nguyên tắc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ; khoản 3 vào Điều 16; Điều 20a. Trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Chủ tịch các doanh nghiệp nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 29/7/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 34/2019/TT-BTC.