Thông tư số 43/2023/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư có quy định việc nộp, xuất trình và khai thông tin về đăng ký sổ hộ khẩu, sổ tạm trú


Ngày 27/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2023/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình và khai thông tin về đăng ký sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các chính sách hoặc thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Mời bạn đọc xem toàn văn Thông tư số 43/2023/TT-BTC.