Thông tư số 31/2023/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường


Ngày 25/5/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Mời độc giả xem toàn văn Thông tư số 31/2023/TT-BTC.