Thông tư số 09/2022/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài


Ngày 14/2/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 153/2014/TT-BTC ngày 20/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 09/2022/TT-BTC.