Thông tư số 54/2021/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam


Ngày 06/07/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 54/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 35 Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 54/2021/TT-BTC.