Thông tư số 60/2021/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá


Ngày 21/07/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 60/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 60/2021/TT-BTC.