Sửa đổi, bổ sung quy định về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia

PV.

Nghị quyết 974/2020/UBTVQH14 vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành đã sửa đổi, bổ sung quy định về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia vốn ngân sách nhà nước, có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2021.

Nghị quyết số 974/2020/UBTVQH14 có hiệu lực thi hành kể từ năm ngân sách 2021. Nguồn: internet
Nghị quyết số 974/2020/UBTVQH14 có hiệu lực thi hành kể từ năm ngân sách 2021. Nguồn: internet

Nghị quyết 974/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 343/2017/UBTVQH14 quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm.

Nghị quyết 974/2020/UBTVQH14 quy định, căn cứ lập kế hoạch theo quy định tại khoản 1 Điều 47 của Luật Đầu tư công. Nội dung của kế hoạch theo quy định tại Điều 49 của Luật Đầu tư công.

Trước ngày 20/9 của năm thứ năm nhiệm kỳ Quốc hội, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kế hoạch giai đoạn sau để hoàn thiện, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp cuối năm đó.

Trên cơ sở ý kiến của Quốc hội khóa trước, Chính phủ hoàn thiện kế hoạch và gửi tới Đại biểu Quốc hội khóa mới chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa mới.

Nghị quyết cũng nêu rõ, Chính phủ xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước (bao gồm chi đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước và chi thường xuyên) đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 30 tháng 6 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn trước.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ năm ngân sách 2021. Việc lập, thẩm tra, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và năm 2020 thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 và tình hình thực tế hàng năm, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét, quyết định; riêng báo cáo quyết toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước không phải chi tiết theo ngành, lĩnh vực.