Nghị định số 06/2020/NĐ-CP:

Sửa đổi Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất


Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 sửa đổi Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 20/02/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị định số 06/2020/NĐ-CP.