Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Thông tư 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn NSNN


(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 17/2013/TT-BTC ngày 19/02/2013 sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Thông tư 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu 17-2013-TT-BTC.doc