Sẽ có văn bản hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án

Sẽ có văn bản hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án

Bộ Tài chính cho biết, sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng được Chính phủ ban hành, Bộ Tài chính sẽ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể đối với quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án theo quy định.
Nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông tại Việt Nam

Nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông tại Việt Nam

Bài báo trình bày một số nguyên nhân ảnh hưởng tới hiệu quả quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông tại Việt Nam. Quản lý dự án bao gồm 3 giai đoạn chủ yếu, đó là việc lập kế hoạch, điều phối thực hiện mà nội dung chủ yếu là quản lý tiến độ thời gian, chi phí và thực hiện giám sát các công việc dự án nhằm đạt được những mục tiêu xác định. Ngoài ra, bài báo còn phân tích những nhân tố quan trọng quyết định đến sự thành công trong quản lý dự án đầu tư công trình giao thông gồm: môi trường ngoại vi; nhà quản lý dự án; thành viên nhóm dự án; tổ chức; yếu tố nội tại; phản ứng hệ thống.
Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng chủ động các giải pháp, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng chủ động các giải pháp, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Trong quý I/2021, chi đầu tư phát triển trên địa bàn TP. Đà Nẵng đạt khoảng 4.555 tỷ đồng. Như vậy, tiến độ giải ngân vốn đầu tư còn chậm so với kế hoạch đề ra. Trong bối cảnh đó, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đà Nẵng đã chủ động đề xuất một số giải pháp, thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Thành phố.
Hoàn thiện quy trình quản lý tài chính các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Hoàn thiện quy trình quản lý tài chính các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghiên cứu này thực hiện nhằm phân tích thực trạng công tác quản lý tài chính công các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo 6 lĩnh vực: Lập kế hoạch tài chính cho dự án; giải ngân và thanh toán; kế toán; kiểm soát nội bộ và quản lý tài sản; báo cáo; kiểm toán và quyết toán. Phân tích từ thực trạng công tác quản lý tài chính công, bài viết đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các dự án đầu tư công tại tỉnh Tiền Giang.
Mở rộng nhiều quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế

Mở rộng nhiều quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế

Chính thức có hiệu lực từ ngày 1/12/2018, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) với một số điểm mới, trong đó mở rộng hơn các quyền lợi cho người tham gia BHYT.