Thông tư số 82/2019/TT-BTC:

Sửa đổi một số điều của Thông tư số 89/2014/TT-BTC hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp


Ngày 15/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 82/2019/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư số 89/2014/TT-BTC ngày 07/7/2014 hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

Thông tư gồm 02 điều, sửa đổi một số điều của Thông tư số 89/2014/TT-BTC ngày 07/7/2014 hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30/12/2019.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 82/2019/TT-BTC.