Thông tư số 12/2020/TT-BTC:

Sửa đổi mục II phần A Biểu mức thu phí kèm theo Thông tư 167/2016/TT-BTC


Thông tư số 12/2020/TT-BTC sửa đổi mục II phần A Biểu mức thu phí kèm theo Thông tư 167/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư này sửa đổi mục II, phần A, biểu mức thu phí kèm theo Thông tư 167/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/4/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 12/2020/TT-BTC.