Thông tư số 37/2022/TT-BTC:

Sửa đổi quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê


Ngày 22/06/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia