Thông tư 31/2020/TT-BTC:

Sửa đổi Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp


Thông tư 31/2020/TT-BTC ngày 04/05/2020 do Bộ Tài chính ban hành sửa đổi Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư 31/2020/TT-BTC.