Sức mạnh của Đảng - Sức mạnh dân tộc

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong 85 năm qua là minh chứng hùng hồn về sức mạnh kỳ diệu của nhân dân Việt Nam - sức mạnh được kết tinh bởi sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sức mạnh của Đảng - Sức mạnh dân tộc
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khẳng định như vậy trong cuộc trò chuyện với phóng viên nhân dịp toàn Đảng, toàn dân đang long trọng kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã bồi hồi ôn lại những dấu mốc phát triển quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cách đây 85 năm đã diễn ra một sự kiện trọng đại đối với đời sống và vận mệnh của dân tộc Việt Nam - Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam họp từ ngày 3-7/2/1930 ở bán đảo Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc).

Kể từ thời điểm lịch sử này, Đông Dương Cộng sản Đảng (17/6/1929), An Nam Cộng sản Đảng (11/1929) và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (1/1/1930) hợp nhất thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuộc khủng hoảng về đường lối và sự bế tắc về con đường cách mạng đã được giải quyết với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương làm cách mạng vô sản, gắn cách mạng giải phóng dân tộc với cách mạng xã hội chủ nghĩa, gắn mục tiêu độc lập dân tộc với mục tiêu chủ nghĩa xã hội, gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới mà đội tiên phong là Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa tháng Mười Nga vĩ đại.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khẳng định sự lựa chọn con đường cách mạng đó là sự lựa chọn của chính lịch sử, mà Người con vĩ đại của dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đó là người thanh niên Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy chủ nghĩa Mác-Lê nin, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của đông đảo nhân dân Việt Nam. Nhờ vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đó là thắng lợi của việc lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thành công và bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân đầu tiên của Đông Nam Á còn hết sức non trẻ.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu phân tích, trong hoàn cảnh nền kinh tế quốc gia kiệt quệ, giặc đói, giặc dốt hoành hành, lại thêm thù trong giặc ngoài quấy đảo với sức mạnh và ý đồ tưởng chừng có thể xóa bỏ trong chốc lát chính quyền cách mạng, nhưng với sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, con thuyền cách mạng Việt Nam đã vượt qua ghềnh thác.

Đó là chiến thắng lẫy lừng của hai cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, gian khổ, chống những thế lực thực dân, đế quốc hung bạo, làm nên một “Điện Biên chấn động địa cầu”, “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội cho dân tộc Việt Nam.

Đó là thành tựu vô cùng to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc đủ sức bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và bình ổn đất nước.

Đó là những thành tựu quan trọng đầy ấn tượng của công cuộc đổi mới toàn diện đời sống đất nước. Trong điều kiện vô cùng khó khăn do sự bao vây cấm vận của chủ nghĩa đế quốc và sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa các nước Đông Âu và Liên Xô, Việt Nam đã không những đứng vững mà còn phát triển với nền chính trị-xã hội ổn định, nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng và tiến bước vững chắc, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Sau đó, Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, suốt gần 30 năm qua (1986-2015), thành quả của sự nghiệp đổi mới đã tạo ra thế và lực mới cho Việt Nam. Đó là thắng lợi to lớn trong các quan hệ đối ngoại, mở cửa và hội nhập quốc tế. Quan hệ quốc tế của Việt Nam ngày càng được mở rộng, nhất là quan hệ với các nước láng giềng và trong khu vực, các nước lớn và các trung tâm lớn của thế giới, các bạn bè truyền thống và các đối tác quan trọng.

Những năm gần đây, với việc tham gia tích cực và có trách nhiệm từ các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế, trở thành thành viên của WTO, đảm đương tốt vai trò Ủy viên không thường trực Liên Hợp Quốc, xây dựng cộng đồng ASEAN... vị trí của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Bài học từ thực tiễn: Thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Theo Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, vấn đề xuyên suốt 85 năm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam là thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cho rằng, trong tất cả khó khăn, thách thức tuy có khác nhau ở từng thời kỳ, nhưng thử thách lớn nhất chính là bản thân Đảng với những yếu kém, khuyết điểm, nhược điểm nổi lên là bản lĩnh, năng lực và phẩm chất, phương thức lãnh đạo của một Đảng cầm quyền, những căn bệnh như quan liêu, cửa quyền, xa dân, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên, sự lỏng lẻo trong chấp hành các nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng: Tự phê bình và phê bình, tập trung và dân chủ…

Đặc biệt từ Đại hội lần thứ XI (2011) của Đảng, khi sự nghiệp đổi mới ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu càng đòi hỏi về năng lực, bản lĩnh và kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng, xem xét về mối quan hệ của Đảng và dân, quan hệ giữa bộ máy Nhà nước và dân. Lúc này, làm tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng cũng chính là để thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trước đòi hỏi trên, Đảng cũng nhận rõ: Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thì “vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ”.

Từ nhận thức sâu sắc về công tác xây dựng Đảng trước tình hình mới, sau Đại hội XI, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần 4 khóa XI đã có Nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Nghị quyết thể hiện sự tiếp cận của Trung ương rất đúng vấn đề và cũng thể hiện quyết tâm rất cao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tạo bước đột phá trong việc thực hiện nhiệm vụ then chốt của sự nghiệp đổi mới là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và giải quyết tốt mối quan hệ với dân.

Những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong 85 năm qua là minh chứng hùng hồn về sức mạnh kỳ diệu của dân tộc Việt Nam. Sức mạnh ấy được kết tinh bởi sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí độc lập tự cường và tinh thần chủ động sáng tạo của nhân dân Việt Nam.

Điều đó càng khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan, là nhân tố hàng đầu, cùng sự đoàn kết nhất trí của nhân dân sẽ quyết định mọi thành công của cách mạng. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khẳng định.