Thúc đẩy áp dụng công nghệ 4.0 vào công tác kế toán nhà nước tại Việt Nam

Thúc đẩy áp dụng công nghệ 4.0 vào công tác kế toán nhà nước tại Việt Nam

Áp dụng công nghệ hiện đại vào công tác kế toán nhà nước là cần thiết trong điều kiện hiện nay của Việt Nam, xuất phát từ yêu cầu đổi mới, hoàn thiện và hội nhập của kế toán nhà nước, cũng như từ sự phát triển mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp 4.0 trong các lĩnh vực. Thông qua việc đánh giá thực trạng áp dụng công nghệ 4.0, bài viết đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy áp dụng công nghệ 4.0 trong công tác kế toán nhà nước tại Việt Nam.
Trao đổi về lập báo cáo tài chính đối với ngân sách và tài chính xã

Trao đổi về lập báo cáo tài chính đối với ngân sách và tài chính xã

Quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong hoạt động của các địa phương. Do vậy, công tác kế toán nói chung và lập báo cáo tài chính nói riêng liên quan đến ngân sách và tài chính xã là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo việc thu chi ngân sách theo đúng các quy định của pháp luật kế toán và quy định khác của pháp luật. Bài viết giới thiệu về các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính ngân sách và tài chính xã, đồng thời đưa ra một số lưu ý để lãnh đạo các cấp liên quan và người làm công tác kế toán lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện.
Ý kiến kiểm toán viên về kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty công nghệ viễn thông

Ý kiến kiểm toán viên về kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty công nghệ viễn thông

Báo cáo kiểm toán về kiểm toán báo cáo tài chính trình bày ý kiến của kiểm toán viên là sản phẩm của kiểm toán viên cung cấp cho xã hội để những người sử dụng thông tin báo cáo tài chính đưa ra các quyết định kinh tế. Bởi vậy, nội dung này luôn nhận được quan tâm của các bên liên quan. Bài viết sử dụng phương pháp thống kê mô tả để nghiên cứu thực trạng các dạng ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty công nghệ viễn thông nhằm cung cấp một góc nhìn tổng thể về bức tranh tài chính các công ty thuộc ngành nghề này và gợi mở một số hàm ý về ý kiến kiểm toán.
Vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế về báo cáo tài chính tại Việt Nam

Vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế về báo cáo tài chính tại Việt Nam

Những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều bước tiến mạnh mẽ, hòa nhập với xu thế phát triển chung của nền kinh tế thế giới. Cùng với những chuyển biến tích cực của nền kinh tế thị trường, khu vực tài chính công cũng có những thay đổi đáng để. Tuy nhiên, kế toán khu vực công ở Việt Nam vẫn còn một khoảng cách với các chuẩn mực kế toán (CMKT) công quốc tế, nhất là bước cuối cùng trong quy trình hạch toán kế toán là lập báo cáo tài chính. Bài viết phân tích sự cần thiết áp dụng CMKT công quốc tế, từ đó đề ra một số định hướng để vận dụng CMKT công quốc tế về báo cáo tài chính tại Việt Nam.
Trao đổi về kiểm toán các ước tính kế toán

Trao đổi về kiểm toán các ước tính kế toán

Ước tính kế toán là một trong những khái niệm phổ biến trong hoạt động kế toán của doanh nghiệp. Tại Việt Nam, cách thức áp dụng kiểm toán các ước tính kế toán hiện nay đã được quy định rõ ràng trong Chuẩn mực kiểm toán số 540. Tuy nhiên, đây là một trong những nội dung khá phức tạp và khó, trong quá trình áp dụng, các kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán cần hiểu rõ các quy định, chuẩn mực, yêu cầu để áp dụng một cách đúng đắn.
Giai đoạn kết thúc kiểm toán gian lận trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

Giai đoạn kết thúc kiểm toán gian lận trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

Bài viết nghiên cứu về các bước công việc của giai đoạn kết thúc kiểm toán gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện. Khảo sát được thực hiện trên 98 kiểm toán viên độc lập đang làm việc cho các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam từ tháng 6 – 12/2022.
TPBank lãi hơn 1.700 tỷ đồng quý I/2023

TPBank lãi hơn 1.700 tỷ đồng quý I/2023

Theo báo cáo tài chính quý I/2023 mới công bố, kết quả kinh doanh trước thuế của TPBank đạt 1.765 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước và đạt 20% kế hoạch kinh doanh năm 2023.