Kinh nghiệm xây dựng mô hình Quỹ Hưu trí của một số nước và khuyến nghị cho Việt Nam

Kinh nghiệm xây dựng mô hình Quỹ Hưu trí của một số nước và khuyến nghị cho Việt Nam

Quỹ Hưu trí là một phần trong hệ thống an sinh xã hội của các quốc gia. Ở Việt Nam, vấn đề cải cách chính sách bảo hiểm hưu trí được xác định là cốt lõi trong cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và hệ thống an sinh xã hội nhằm đảm bảo quyền lợi cho đối tượng thụ hưởng. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm hưu trí, bài viết giới thiệu kinh nghiệm xây dựng mô hình Quỹ Hưu trí của Hàn Quốc và Thái Lan; từ đó đưa ra khuyến nghị cho Việt Nam để thực hiện hiệu quả chế độ bảo hiểm hưu trí trong tình hình mới.
Kinh nghiệm đảm bảo an sinh xã hội  của Nhật Bản và hàm ý đối với Việt Nam

Kinh nghiệm đảm bảo an sinh xã hội của Nhật Bản và hàm ý đối với Việt Nam

An sinh xã hội có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Trong nhiều thập niên qua, Nhật Bản là một trong những quốc gia điển hình thực hiện thành công mô hình chính sách an sinh xã hội và sử dụng các mô hình này như một công cụ để xây dựng xã hội phát triển.