Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại môi trường

Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại môi trường

Ngày 07/02/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường
Bãi bỏ Thông tư hướng dẫn về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường

Bãi bỏ Thông tư hướng dẫn về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường

Ngày 07/02/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 86/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20/6/2016 hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường.
09 nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

09 nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 5/10/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã quy định cụ thể 09 nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Đi tìm lời giải cho các dự án treo

Đi tìm lời giải cho các dự án treo

Các dự án “chây ì” nhiều năm không triển khai gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu tới mỹ quan đô thị và gây thất thoát nguồn tài nguyên đất trầm trọng.
Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp do cán bộ, công chức đang sử dụng

Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp do cán bộ, công chức đang sử dụng

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất) đã quy định rõ vấn đề bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp do cán bộ, công chức, viên chức (đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) đang sử dụng đất.
Đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư (TĐC) trên địa bàn, tạo quỹ đất sạch, sớm bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án (DA), góp phần phát triển KT - XH địa phương.