Bãi bỏ Thông tư hướng dẫn về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường

Thanh Tú

Ngày 07/02/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 86/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20/6/2016 hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thông tư số 08/2023/TT-BTC nêu rõ bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 86/2016/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về Quy dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Số dư Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường đã trích lập nhưng chưa sử dụng hết kể từ thời diêm Thông tư này có hiệu lực thi hành được hạch toán vào thu nhập khác của năm tài chính hiện hành. Kế toán doanh nghiệp thực hiện như sau:

Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả

Có TK 711- Thu nhập khác

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/03/2023.