Cấu trúc tài chính và những ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp vận tải

Cấu trúc tài chính và những ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp vận tải

Trên thế giới và Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đến hiệu quả tài chính ở nhiều loại hình và giai đoạn khác nhau, có thể là ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực. Nghiên cứu này thu nhập dữ liệu trên website Vietsock.vn, với 53 doanh nghiệp nhóm ngành vận tải trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong giai đoạn 2016- 2020. Kết quảnghiên cứu cho thấy, tại các doanh nghiệp vận tải thì cấu trúc tài chính chỉ ảnh hưởng tới hiệu quả tài chính trên góc độ sổ sách kế toán mà không ảnh hưởng tới hiệu quả tài chính trên góc độ thị trường.
Ảnh hưởng từ cấu trúc sở hữu đến thành quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ảnh hưởng từ cấu trúc sở hữu đến thành quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty, đòi hỏi phải nghiên cứu tác động của cấu trúc sở hữu và đưa ra những khuyến nghị tái cấu trúc sở hữu cho các công ty. Bài viết nghiên cứu sự ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động của 50 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2017-2020, từ đó giúp hiểu rõ hơn về tác động của sở hữu Nhà nước và sở hữu nước ngoài có mối quan hệ phi tuyến tính tới hiệu quả hoạt động của công ty.