Củng cố ngân sách nhà nước trong ba năm cải tạo XHCN và bước đầu phát triển kinh tế

Củng cố ngân sách nhà nước trong ba năm cải tạo XHCN và bước đầu phát triển kinh tế

Giai đoạn từ năm 1958-1960, thời kỳ đất nước bước đầu xây dựng xã hội chủ nghĩa ( XHCN) ở miền Bắc, ngành Tài chính đã sửa đổi, bổ sung chính sách nhằm kích thích việc cải tạo XHCN ở miền Bắc trên cả ba lĩnh vực nông, công, thương nghiệp; Đồng thời, tập trung xây dựng chế độ, chính sách quản lý các lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, tài chính ngân sách, tài chính xây dựng cơ bản...
Chế độ, chính sách mới đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành

Chế độ, chính sách mới đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành

Nghị định số 19/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22/02/2022 quy định về biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định nói trên là quy định về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành.
Hoàn thiện pháp lý về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

Hoàn thiện pháp lý về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

Bài viết nghiên cứu các quy định về phân cấp quản lý ngân sách và nhận diện những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hàng lang pháp lý về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trong thời gian tới.