Hướng đến tiêu chuẩn hóa quốc gia phù hợp xu thế quốc tế

Hướng đến tiêu chuẩn hóa quốc gia phù hợp xu thế quốc tế

Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm 2030 do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng nhằm hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tuân thủ cam kết hội nhập quốc tế, phù hợp xu thế phát triển tiêu chuẩn quốc tế và các nước tiên tiến trong khu vực.