Điểm sáng trong cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa tại Cục Hải quan Hà Tĩnh

Điểm sáng trong cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa tại Cục Hải quan Hà Tĩnh

Trong thời gian tới, Cục Hải quan Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) với việc thường xuyên rà soát, nghiên cứu, đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy trình, thủ tục hải quan; tích cực tuyên truyền, phổ biến, công khai minh bạch các TTHC cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp biết để tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao và chấp hành nghiêm các TTHC...